Ponuda

Sanitetski prevoz

Palijativno zbrinjavanje

 

PALIJATIVNO ZBRINJAVANJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

 

Palijativno zbrinjavanje je pristup kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, kroz prevenciju i olakšavanje patnji putem ranog otkrivanja i nepogrešive procene i lečenja bola i drugih problema – fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih (Svetska zdravstvena organizacija, 2002)

Različite tegobe se javljaju kod bolesnika u terminalnoj fazi bolesti, ali su to najčešće:

– bol različite lokalizacije

– mučnina

– dispneja

– smetnje sa mokrenjem, otežana pokretljivost, smetnje sa snom, psihički poremećaji…

BOL

Bol je jedan od najčešćih simptoma koji prati malignu bolest. Zbog svoje zastupljenosti ali i uticaja na kvalitet života pacijenta, dobra kontrola bola čini osnov dobrog palijativnog zbrinjavanja .

Na percepciju bola pored samog fizičkog oštećenja utiču i psihološki, socijalni i duhovni faktori.

Važna je dobra procena bola , kako kod kompetentnog pacijenta , tako i kod pacijenta koji ne može da da validne informacije. Tada se služimo indirektnim znacima : opštim stanjem, izrazom lica, uzimanjem hrane, očuvanošću ciklusa budnost- spavanje…

Lečenje bola:

1)kauzalno ( lečenje osnovne bolesti)

2) simptomatsko ( predmet palijativnog zbrinjavanja)

Lečenje hroničnog kancerskog bola mora biti stalno a ne ” po potrebi “( izuzev kada uz već datu terapiju dođe do proboja bola)

SZO preporučuje trostepeni ” princip stepenica ” u zavisnosti od jačine bola

 

HRONIČNA MUČNINA

Uzrok:

1) nakon primene antineoplastične terapije ( uobičajeno traje do 7 dana)

2) ostali uzroci : stanja i poremećaji vezani za direktno prisustvo tumora, dejstvo lekova ( opioidi, NSAIL- koji se  primenjuju u lečenju bola..), pridružena oboljenja…

Procena težine mučnine, povraćanja( broj epizoda povraćanja u toku 24 h), postojanje opstipacije( tj. zatvora)

Lečenje:

1) kauzalno , kada je to moguće ( hiperkalcemija, opstipacija..)

2) simptomatsko ( primena antiemetika- na prvom mestu Metoklopramid…)

 

DISPNEJA

Subjektivan osećaj – simptom.

Teškoće pri disanju, nedostatak vazduha, dodatni napor pri disanju…

Uzroci su mnogobrojni :

1) direktno prisustvo tumora

2) stanja izazvana prisustvom tumora- anemija hronične bolesti, kaheksija, mišićna slabost, pneumonija, anksioznost…

3) antineoplastična terapija ( radioterapija, hirurgija, hemioterapija)

Procena težine dispneje -fizičkim pregledom, primenom drugih dijagnostičkih metoda (laboratorijske analize, procena plućne funkcije, psihičkog stanja…)

Lečenje:

1) opioidi-morfin…

2) kortikosteroidi- kod pacijenata obolelih od karcinomatoznog  limfangitisa, od opstrukcije gornjih disajnih puteva, sindroma  gornje šuplje vene…( važno je postepeno uvođenje i ukidanje tarapije)

3) kiseonik-ne postoji usaglašen zvaničan stav – da li kiseonik ima bolje dejstvo od usmerenog vazduha ( ventilator…).Savetuje se primena kada je saturacija kiseonikom manja od 90  i kod nekih bolesnika ima placebo efekat…

4) anksiolitici- kod pacijenata sa anksioznošću

Pored navedenih tegoba , onkološki bolesnici često pokazuju izmene u psihičkom ponašanju:

razdražljivost, plačljivost, slaba saradnja sa okolinom ( porodica, osoblje )…

 

ISHRANA

 

Onkološki bolesnici često imaju posebne režime ishrane:

– hrana bogata proteinima i kalorijama (  više mleka, sira i jaja…)

-važno je da najviše jedu onda kada im je najveći apetit ( to je često ujutru..)

– više obroka u toku dana ( 5-6), količinski manja

– što više tečnosti

Ishrana u mnogome zavisi od opšteg stanja obolelog, pridruženih bolesti, pratećih tegoba( mučnina, povraćanje, opstipacija…)

 

PODRŠKA OKOLINE

 

Pored zdravstvene podrške , koja je od izuzetne važnosti, veliku ulogu u postizanju određenog kvaliteta života, ima okolina.

Porodica, bliske osobe ( prijatelji, kolege…), medicinsko osoblje , socijalni radnici- skupa  predstavljaju  važan deo života jednog onkološkog bolesnika.

Svakodnevni razgovori, pažnja, skretanje misli na dešavanja u društvu, na tuđe probleme, na svetliju stranu života – čine važnu kariku  u procesu palijativnog zbrinjavanja obolelih.

 

 

 

Literatura:

Vodič za palijativno zbrinjavanje onkoloških bolesnika- Ministarsvto zdravlja Republike Srbije

Saveti za ishranu onkoloških bolesnika- National Cancer Institute