011 7702 842 8h - 16h, i mobilni broj: 

sr SR en EN de DE

Stepeni podrške

I stepen podrške

Korisnici koji nisu sposobni da se samostalno brinu o sebi i da obavljaju aktivnosti svakodnevnog života. Potrebno je fizičko prisustvo i kontinuirana pomoć drugog lica, nadzor tokom 24 časa dnevno.

II stepen podrške

Korisnici mogu da brinu o sebi i da se uključe u aktivnosti dnevnog života u zajednici uz fizičko prisustvo i pomoć drugog lica. U većini slučajeva podrazumeva da korisnik ima potpuno ( ili delimično) razvijenu svest, ali usled fizičkih ograničenja nije u stanju da zadovolji neku svoju potrebu ili učestvuje u određenim aktivnostima života u zajednici.

III stepen podrške

Označava da korisnik može da brine o sebi i da se uključi u aktivnosti dnevnog života u zajednici, ali mu je usled nedovoljno razvijenih znanja i veština potreban nadzor i podrška drugog lica.

IV stepen podrške

Korisnici koji su potpuno samostalni, onosno uz podsećanje mogu obavljati sve životne aktivnosti.

U zavisnosti od procene potreba i stepena podrške, korisnicima se obezbeđuju odgovarajuće aktivnosti.

Korisnicima sa procenjenim 1. stepenom podrške pruža se opšta nega od strane negovatelja i medicinskog osoblja. Pelene se menjaju najmanje 4 puta tokom 24 časa, prema potrebi i češće. Promena položaja u krevetu vrši se na svaka 2 časa, od strane medicinskog osoblja a ukoliko je korisnik u mogućnosti i podizanje u kolica. Vrši se redovno pojenje vodom, na svakih sat vremena, kao i davanje čaja i drugih napitaka prema potrebi. Hranjenje se vrši 5 puta u toku dana (3 obroka i 2 užine) a prema nalogu lekara i češće. Promena katetera, previjanje i sl. vrši se prema potrebi. Sprovode se redovn pregledi lekara. Redovni individualni razgovori sa socijalnim radnikom. U skladu sa mogućnostima i prema nalogu lekara sprovodi se program vežbi u sobi a prema potrebi vežbe sa fizioterapeutom u postelji, radi bolje prokrvljenosti i unapređenje zdravlja. Učešće u društvenim aktivnostima sprovodi se prema mogućnostima – ukoliko korisnik može u sedeći položaj, uz pomoć kolica se dovede do dnevne sobe gde se druži sa ostalim korisnicima, zajedno gledaju televiziju, slušaju muziku, pevaju; učestvuju u grupnim razgovorima na određene teme; učestvuju u radionicama sa crtanjem, bojenjem.

Korisnicima sa procenjenim 2. stepenom podrške pruža se pomoć prilikom kupanja, nadzor prilikom presvlačenja, šetnji; priprema i primena terapije. Sprovodi se program vežbi u sobi po nalogu lekara a prema potrebi i program vežbi sa fizioterapeutom radi sanacije patoloških stanja. Učešće u društvenim aktivnostima prema mogućnostima: razgovori, muzičke priredbe, gledanje televizije, crtanje, radionice, izleti. Svakodnevno se vode individualni razgovori sa socijalnim radnikom. Redovni pregledi od strane lekara.

Korisnicima sa procenjenim 3. stepenom podrške priprema se i primenjuje potrebna terapija. Osluškuju se potrebe i u skladu sa njima nabavlja se određena literatura za koju je korisnik zainteresovan, štampa, enigmatika; redovno se organizuju šetnje i izleti. Sprovodi se program odgovarajućih vežbi za stabilizaciju i unapređenje zdravlja. Korisnici učestvuju u druženju i grupnim razgovorima. Povremeno se organizuju muzičke priredbe i igranke.

Korisnici sa procenjenim 4. stepenom podrške su potpuno samostalni. Uglavnom sami organizuju svoje slobodno vreme i aktivnosti – samostalno izlaze iz Doma, odlaze u porodicu, druže se sa prijateljima, ali učestvuju i u programskim aktivnostima koje se organizuju u okviru Doma: program vežbi po nalogu lekara, kao i fizioterapija; priredbe, igranke, književne večeri; grupni razgovori na određene teme; zajedničko gledanje televizije.

Sa svakim korisnikom, na početku korišćenja usluge domskog smeštaja, sprovodi se intenzivan rad na prilagođavanju korisnika uslovima života u kolektivu i u potpuno novom okruženju i ambijentu.

Sa korisnicima svih stepena podrške razgovara socijalni radnik koji osluškuje želje, potrebe, strahove, nezadovoljstva i u skladu sa tim se sprovode aktivnosti koje će svakom korisniku/korisnici obezbediti brže i lakše prilagođavanje životu u ustanovi kao i lepši i ugodniji boravak.

Osim sa korisnicima, socijalni radnici Doma rade sa srodnicima korisnika, naročito na samom početku korišćenja usluge smeštaja, dok traje period adaptacije, kako za korisnike tako i za njihove porodice, ali i nakon perioda adaptacije, socijalni radnici razgovaraju sa srodnicima, rešavaju probleme ukoliko ih ima, prihvataju primedbe i pohvale te u skladu sa njima organizuju rad u Domu zajedno sa svim ostalim zaposlenim kadrovima.

Lekari svakodnevno prate svakog korisnika usluga, kako u direktnom kontaktu sa korisnicima tako i posredno preko medicinskog osoblja. Adekvatno se reaguje na svaku promenu, a u dogovoru sa srodnicima. Organizuju se specijalistički pregledi i kontrole.

Dom Sveti Trifun

- Usluge lekara opšte medicine

- Usluge lekara specijaliste

- Usluge fizikalne terapije

- Sestrinske intervencije

- Medicinsko tehničke intervencije

- Prevoz

Miljakovac

Miljakovački vinogradi 9

Miljakovac III

Telefon

011 4086 142

Dežurna sestra

063 437 833